เอกสารโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ 5 ชั้น (ชั้นใต้ดิน, ชั้น 1, ชั้น 2) ครั้งที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
» ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (ปรับปรุงใหม่ 10 ก.ย. 64)
» ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (เดิม)
» งวดงานและการจ่ายเงิน
แบบฟอร์ม
    » F1 รายละเอียดบุคลากรหลัก
    » F2 หนังสือรับรองการเข้าร่วมปฎิบัติงาน
    » F3 สรุปบุคลากรตามตำแหน่งในผังบริหารงานก่อสร้าง
แบบก่อสร้าง
    » แบบแสดงแนวเขตกันฝุ่นละอองและเครื่อง Scan
    » แบบงานสถาปัตยกรรมหลัก
    » แบบงานสถาปัตยกรรมภายใน
    » แบบงานโครงสร้าง-โยธา
    » แบบระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร
    » แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
    » แบบระบบสุขาภิบาล
รายการประกอบแบบ
    » รายการประกอบแบบคุรุภัณฑ์สำนักงาน
    » รายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรมหลัก
    » ข้อกำหนดประกอบแบบงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร
    » ข้อกำหนดประกอบแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
    » ข้อกำหนดประกอบแบบงานระบบสุขาภิบาล
» เอกสาร BOQ (PDF) , (Excel file)
» เอกสาร BOQ Blank form (PDF) , (Excel file)
» ราคากลาง